Konsultacje psychologiczne

60 min. 120zł

to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Konsultacja jest w każdym przypadku pierwszym i niezbędnym elementem procesu pomocy psychologicznej, a jego celem jest wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej klienta. Wstępne spotkania z psychologiem, pomogą określić podstawowe trudności osoby (psychologiczną diagnozę problemową), jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy. Po zebraniu potrzebnych informacji, ustalam razem z klientem jak będzie wyglądała nasza dalsza współpraca. To zwykle 1-3 spotkania, prowadzące do zdiagnozowania problemowych obszarów i sformułowania wskazań dotyczących dalszego postępowania (terapia, psychoedukacja, wizyta u specjalisty).

Poradnictwo psychologiczne

60 min. 120zł

to spotkania zorientowane na doraźną pomoc, pozwalające omówić aktualny problem, zrozumieć swoje emocje, myśli, zachowania. To forma porady nastawiona na zidentyfikowanie potencjalnych sposobów rozwiązania problemów, które powodują emocjonalny dyskomfort, pomoc w sposobach komunikowania się, we wzmacnianiu samooceny, radzeniu sobie z trudnościami. Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie trudności. Ta forma pomocy okazuje się być znaczącym wsparciem w momentach zmiany, a także w chwilach, kiedy czujemy, że obecna sytuacja zaczęła nas przerastać. Obejmuje psychoedukację służącą przekazywaniu wiedzy psychologicznej na temat problemu i sposobów radzenia sobie z nim.

Terapia EMDR

od 60 - do 90 min., od 120 - do 150zł

EMDR to odrębne, przebadane naukowo, zintegrowane podejście psychoterapeutyczne, łączące w sobie elementy różnych orientacji psychoterapeutycznych. Stosuje się je z powodzeniem w leczeniu traum psychologicznych, wynikających z trudnych doświadczeń (np. przemocy fizycznej/psychicznej, zaniedbania, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, bycia świadkiem czyjejś śmierci, gwałtu). Znajduje zastosowanie w leczeniu urazów psychicznych, których wspomnienie wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym.

więcej...
Trening radzenia sobie ze stresem

60 min. 120zł

skierowany do osób żyjących w stanie chronicznego napięcia związanego z sytuacją osobistą lub zawodową. Celem jest rozpoznanie głównych źródeł stresu w swoim życiu, zrozumienie jego mechanizmów i skutków oraz modyfikowanie niezdrowych strategii zwalczania stresu i poznanie technik radzenia sobie ze stresem (np. techniki poznawcze (rozpoznawanie automatycznych myśli zw. ze stresem, przeformułowanie), strategie rozwiązywania problemów, praca nad dialogiem wewnętrznym, techniki wyobrażeniowe, terapii ACT, RTZ i terapii poznawczo-behawioralnej, mindfulness, relaksację).

Psychotraumatologia

od 60 - do 90 min., od 120 - do 150zł

Psychotraumatologia to dziedzina nauki i praktyki klinicznej, obejmującą kompleksową wiedzę oraz metody interwencji kryzysowej i terapii skoncentrowanej na traumie. Ta dziedzina stosuje sprawdzone klinicznie procedury wspierające mechanizmy radzenia sobie z długofalowymi konsekwencjami po stresie traumatycznym (zaburzenia zachowania, trudności w regulacji emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zaburzenia lękowe, nastroju, trudności adaptacyjne). Psychoterapia traumy opiera się o kompleksową wiedzę psychologicznych teorii rozwoju zaburzeń pourazowych, a także mózgowych mechanizmów kodowania traumy, obejmuje diagnozę zaburzeń po stresie traumatycznym i psychologiczne metody terapii zaburzeń pourazowych.          

więcej...
Interwencja kryzysowa

60 min., 120zł

to intensywna pomoc psychologiczna w sytuacjach nagłych i trudnych, osobom dowiadczajacym kryzysu psychologicznego np. wskutek diagnozy choroby onkologicznej, nagłej śmierci bliskiej osoby, myśli samobójczych, wypadku komunikacyjnego, katastrofy naturalnej, przemocy fizycznej i psychicznej, utraty pracy, przemocy i napaści seksualnej lub na skutek wyczerpania zasobów odpornościowych poprzez długofalowe oddziaływanie stresu w kryzysie przewlekłym. Pomoc nastawiona jest na przywrócenie równowagi emocjonalnej oraz odzyskanie umiejętności samodzielnego poradzenia sobie. To działanie doraźne, krótkoterminowe , zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy - krótkotrwałą terapię, ułatwianie kontaktów z innymi instytucjami, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowanie lęku.

Komu i w czym pomagam


Oferuję działania, które mają na celu:

 • zrozumienie problemu z powodu którego osoba zgłasza się po pomoc, jej wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany,
 • odnalezienie przyczyn obecnych problemów w przeszłości, powiązanie ich ze sobą i przetworzenie, wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat,
 • pracę nad zmianą sposobu myślenia o traumatycznym wspomnieniu i napięcia emocjonalnego, jakie ono wywołuje,
 • udzielenie wsparcia, pracę nad motywacją,
 • psychoedukację, udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych (np. praca nad asertywnością, problemy z agresją, zwiększanie pewności siebie),
 • pracę nad nauką relaksu i radzenia sobie ze stresem.
 • Zapraszam do kontaktu osoby, które:

 • mają za sobą traumatyczne przeżycia, cierpią z powodu dręczących wspomnień, napięcia, ruminacji, natrętnych myśli, mają tendencje do unikania,
 • mają wspomnienia związane z upokorzeniem, odrzuceniem w dzieciństwie,
 • doświadczają niepokoju, lęku, przygnębienia, niskiego poczucia wartości,
 • doświadczyły trudności, których wspomnienie, mimo iż nie wywołuje tak ciężkich objawów jak w PTSD, wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym,
 • borykają się z konsekwencjami wzrastania w środowisku dysfunkcyjnym,
 • doświadczyły straty, sytuacji trudnych rozstań lub rozwodu,
 • przeżywają trudności przystosowawcze, nie radzą sobie ze stresem, emocjami,
 • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub nowej, trudnej sytuacji życiowej, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie,
 • są zainteresowane własnym rozwojem, samopoznaniem, polepszeniem jakości swojego życia.