Anna Tereda

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, certyfikowanym terapeutą EMDR, interwentem kryzysowym.

Ukończyłam Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny we Wrocławiu ze specjalnością psychologia kliniczna. W mojej pracy magisterskiej zajmowałam się badaniem zależności między praktyką mindfulness a redukcją lęku i ruminacji wśród uczestników kursu MBSR (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction) - 8 tygodniowego treningu redukcji stresu w oparciu o mindfulness.

Jako psychotraumatolg (ukończyłam Podyplomowe Studia z dziedziny Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie) zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów i konsekwencji oraz psychoterapią osób po traumie – we wczesnych interwencjach oraz w przypadku długofalowych skutków doświadczeń traumatycznych w przeszłości. Terapia traumy skierowana jest do osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, wpływające negatywnie na obecne funkcjonowanie w wielu obszarach życia. Odbywa się z wykorzystaniem psychologicznych metod terapii zaburzeń pourazowych – procedury przedłużonej ekspozycji, terapii przetwarzania poznawczego, eklektycznej terapii traumy, ekspozycyjnej terapii narracyjnej i EMDR.

Jako interwent kryzysowy specjalizuję się w psychologii stresu i interwencji kryzysowej (ukończyłam Podyplomowe Studia Kryzys i Interwencje Kryzysowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu).

Pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z różnymi trudnościami w wyniku traumatycznych doświadczeń. Oferuję wsparcie psychologiczne, terapię krótko i długoterminową, terapię EMDR osobom po urazach psychicznych. Moja praca podlega stałej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (PTT EMDR), Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST) (ESTSS) oraz międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz nauki kontekstualno behawioralnej ACBS (Associacion for Contextual Behavioral Science). Jestem absolwentką Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Praktycznej Diagnozy Psychologicznej. Ukończyłam pełne szkolenie terapii zaburzeń potraumatycznych EMDR Level I i II organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (Certyfikat EMDR Europe).

Swoje kompetencje podnosiłam uczestnicząc w dwuletniej grupie szkoleniowo - stażowej przygotowującej do pracy z klientem indywidualnym w zakresie pomocy psychologicznej. Dotychczasowe doświadczenie zbierałam prowadząc diagnozę i konsultacje psychologiczne w fundacji zajmującej się profilaktyką i pomocą psychologiczną defaworyzowanym grupom społecznym. W ośrodku profilaktyki środowiskowej realizującym „Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej" udzialałam wsparcia psychologicznego i prowadziłam konsultacje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i ich rodzicami. Pracowałam także z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Prowadziłam warsztaty i treningi z zakresu: asertywności, komunikacji interpersonalnej, poczucia własnej wartości, samoakceptacji i samopoznania oraz autoprezentacji.

Pracując w ramach Psychiatrii Środowiskowej w Środowiskowym Domu Samopomocy "typu A", udzialałam wsparcia edukacyjno – terapeutycznego dorosłym osobom przewlekle chorującym psychicznie: prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoedukację oraz grupowe treningi usprawniające funkcjonowanie emocjonalno – motywacyjne podopiecznych. Współpracując z fundacją zajmującą się zdrowiem psychicznym prowadziłam konsultacje psychologiczne, treningi funkcji poznawczych, warsztaty psychoedukacyjne, treningi metapoznawcze i z elementami uważności dla osób chorujących psychicznie.

Interesuje mnie przede wszystkim upowszechnianie technik uważności (mindfulness) oraz ich wykorzystanie w ochronie i promocji zdrowia psychicznego, w przywracaniu stabilizacji i sprawności psychicznej, rozwijaniu elastyczności emocjonalnej i poznawczej, w celu zapobiegania długotrwałym problemom osób zagrożonych kryzysem czy szeroko pojętym cierpieniem psychicznym. Brałam udział w licznych szkoleniach z zakresu terapii ACT oraz narzędzi stosowanych w różnych formach terapii opartych na uważności i ich aplikacji w specyficznych problemach klinicznych (m. in. depresji, zaburzeniach lękowych, po traumatycznym doświadczeniu). Ukończyłam certyfikowany kurs Mindfulness Practitioner Certificate.

Dodatkowe kwalifikacje


Szkolenia i warsztaty specjalistyczne
TERAPIA traumy EMDR, interwencja kryzysowa

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA. Studia Podyplomowe
 • Szkolenie EMDR I. Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie EMDR II. Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi. PTT EMDR
 • Complex PTSD. Trauma Złożona w podejściu EMDR. PTT EMDR
 • Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji. PT Terapii EMDR
 • 20th EMDR Europe Workshop Conference. Europejska Warsztatowa Konferencja EMDR. PT Terapii EMDR
 • Dysregulacja emocjonalna u pacjentów w terapii EMDR. E-Psyche, Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji
 • Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby. PT Terapii EMDR
 • Rozwój traumatyczny a choroba: EMDR w Psychoonkologii – most pomiędzy umysłem a ciałem. PT Terapii EMDR
 • EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych, complex trauma. Podejście Progresywne.
 • Praca z częściami zdysocjowanymi. Przewodnik dla terapeutów EMDR.
 • Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego - szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów. Centrum Rozwoju Psychoterapeuty
 • KRYZYS I INTERWENCJE KRYZYSOWE. Studia Podyplomowe
 • Terapia dialektyczno-behawioralna w złożonym zespole stresu pourazowego CPTSD (DBT-PTSD). Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • Wprowadzenie do rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych. E-Psyche, Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji
 • Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym według modelu ICISF International Critical Incident Stress Foundation (ICISF)
 • Interwencja kryzysowa w kontakcie grupowym według modelu ICISF International Critical Incident Stress Foundation (ICISF)
 • Pacjent po tragicznym wydarzeniu - szkolenie pracy z traumą pierwszego typu dla psychoterapeutów. Centrum Rozwoju Psychoterapeuty
 • Praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym.
 • Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci i żałoby. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa - jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła targedia?Centrum Rozwoju Psychoterapeuty
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa. Wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji i w wymiarze społecznym. Uniwersytet Wrocławski
 • Rany duszy, ból ciała - EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu.
 • Terapia EMDR w pracy z Zaburzeniami Osobowości.
 • EMDR Europe Research & Practice Conference 2021. Międzynarodowa Konferencja EMDR Europe 2021

 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT


 • Acceptance & Commitment Therapy and Mindfulness for Trauma. Terapia ACT oraz Mindfulness, zintegrowane podejście do pracy z osobami po traumatycznym doświadczeniu
 • ACT Therapy for Anxiety Disorders. Terapia Akceptacji i Zaangażowania w leczeniu zaburzeń lękowych
 • ACT Adavanced. Zaawansowany Kurs Terapii ACT
 • Self-as-Context: The Power of Perspective Taking
 • Committed Action: Putting Values into Action with Specific Interventions
 • Acceptance and Commitment Therapy: Contracting, Conceptualizing, and Forming the Relationship. Terapia Akceptacji i zaangażowania: zawierania kontraktu, konceptualizacja przypadku i zawiązywanie relacji
 • Introduction to the ACT Model. Wprowadzenie do modelu ACT
 • ACT with Adolescents. Zastosowanie ACT w pracy z młodzieżą
 • Defusion: From Technique to Radical Intervention. Defuzja poznawcza
 • ACT for Psychosis. Terapia ACT w zaburzeniach psychotycznych
 • Values: Connecting with Who and What is Most Important

 • Mindfulness


 • Professional Certificate in the Therapeutic Use of Mindfulness. Zastosowanie Mindfulness w obszarze zdrowia psychicznego. Integracja technik uważności w procesie terapeutycznym. Irish Mindfulness Academy
 • MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). 8-tygodniowy Kurs Redukcji Stresu Oparty o Uważność
 • MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Terapia Poznawcza Oparta na Uważności w leczeniu depresji
 • Introductory Mindfulness Practitioner Foundation Course. Fundamenty uważności, kurs wprowadzający. Mindfulness Associaction UK
 • Mindfulness Practitioner Certificate. Certyfikowany Kurs Uważności. Mindfulness Associaction UK
 • Compassionate mind, working with critical dialogues. The use of Compassion Focused Approaches to work with shame and self attacking thoughts. Współczujący umysł, praca z samokrytycyzmem. Wykorzystanie podejścia zorientowanego na współczucie do pracy ze wstydem i myślami autoagresywnymi
 • Mindfulness Meditation in Clinical Practice and Psychotherapy. Medytacja uważności w praktyce klinicznej i w psychoterapii
 • Jak się zmienia mózg podczas praktyk uważności? Polskie Towarzystwo Mindfulness
 • Present Moment: Bringing Mindfulness into Every Session


 • Terapia krótkoterminowa


 • TSR. Podstawy Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Wrocławski Instytut Psychoterapii
 • Techniki poznawcze i behawioralne w terapii CBT. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • RTZ. Racjonalna Terapia Zachowań (ang. Rational Behavior Therapy, RBT). Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
 • STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


 •                   "This too shall pass" - To także przeminie (perskie przysłowie odzwierciedlające nietrwałość naszych doświadczeń; Mandalo - z j. malgaskiego: przemijający, przelotny)  Obszary zastosowania uważności

  Emocje

  Zwiększenie elastyczności i tolerancji emocjonalnej, redukcja lęku, stresu, depresji, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, wzrost inteligencji emocjonalnej.

  Poznanie

  Wzrost zdolności do koncentracji, lepsza pamięć, obniżenie ruminacji i zamartwiania się, redukcja samokrytycyzmu i samoobwiniania się.

  Zachowanie

  Zmniejszenie reaktywności i zachowań niepożądanych, wzrost samokontroli, większa elastyczność behawioralna.

  Relacje

  Oparte na życzliwości i empatii relacje ze sobą samym i z innymi, poprawa pracy zespołowej.